Informacioni sistem KAPITAL

Programski paket za savremeno poslovanje

Integrisani softverski paket

Kapital IS obuhvata 11 usko integrisanih softverskih modula. Svaki modul je prilagođen jednom segmentu poslovanja, a svi rezultati se objedinjuju u glavnoj knjizi i finansijskim analizima.

Uvezivanje sa SAP™ i drugim poslovnim aplikacijama

Ukoliko već posjedujete aplikaciju koji ne pokriva sve segmente poslovanja, Kapital IS će ih obuhvatiti i automatizovati, a rezultujuće podatke će prabacivati u vaš centralni sistem.

Softver koji se razvija sa vama

Svaka firma ima svoje specifičnosti – Kapital IS se u potpunosti lokalizuje i usaglašava sa vašim konkretnim potrebama. Dorade izvještaja ili nove funkcionalnosti traju od 1 do 3 radna dana.
~

Sigurnost podataka

Pristup podacima je ograničen ulogom i funkcijom koju ste dodjelili radniku / referentu. Svi uneseni podaci se bekapuju na vašem glavnom serveru, a dodatne enkriptovane kopije baze čuvaju na zakupljenom Cloud-u.

Kao korisnik knjigovodstvenog servisa dobijate na korištenje
sve naše programske module, potpuno besplatno !

Programski moduli / funkcionalnosti

Maloprodaja

Upravljanje maloprodajnim objektima, od POS kase, kontrole zaliha, narucivanje, akcije, stampa cijena.

Veleprodaja i distribucija

Praćenje otpremljenih i fakturisanih zaliha, izdate i vraćenje ambalaže. Rabatne skale po kupcu, vrsti i količini robe

Ugostiteljstvo

Namjenska touch-screen kasa, prijava konobara barkodom ili RFID karticom. Podrška za kuhinjski i blok printer. Naručivanje sa mobilnih uređaja.

Hotelijerstvo

Rezervacije i evidencije gostiju. Pojedinačne i grupne fakture sa praćenjem restoranskih računa, SPA centra, utroška mini-bara,  VoIP telefona i dodatnih usluga.
i

Apotekarsko poslovanje, recepti i FZO fakture

Je maloprodajni modul proširen sa šifrarnicima lijekova, pacijenata i medicinskih usluga. Uneseni recepti se jednik klikom fakturišu Fondu zdravstva i eksportuju kao XML, a novi šifrarnici se automatski importuju sa FZO sajta.

Finansije i računovodstvo

Svi drugi moduli sinhronizuju finansijske podatke u Glavnu knjigu. Kontiranje knjiženja je automatsko, po proizvoljno zadatim šemama. Podržane su vi[estruke analitke: po objektu, skladi[tu, kupcu, dobavljaču, artiklu ili komercijalisti.

Kadrovska evidencija

Omogućava kompletan uvid u kadrosvku strukturu firme. Izrada i štampa ugovora o radu, prijave i odjave na poresku upravu vrši se automatski. Podržana je izrada i evidencija raznih vrsta odluka, izmjena ugovora, bolovanja, porodiljskog odsustva i sl.

Obračun plata

Je najfleksibilniji modul u okviru Kapita IS-a. Obračun se u potpunosti definiše po željama korisnika. Broj obračunskih pozicija i kompleksnot formule nije ograničena. Podržano je više obračuna u toku mjeseca (osnovni, bonusi, regres i sl.).

Proizvodnja i pogonsko računovodstvo

Modul podržava više modela, od jednostavnog kuhinjskog poslovanja, preko pekarske industrije do mašinske i proizvodnje namještaja po želji. Gotovi proizvodi mogu biti vezani normativima ili slobodni, a utrošak sirovina ide po prosječnoj cijeni ili FIFO-u.